Multiventil se nalazi na rezervoaru. Na njemu se nalaze dva ventila kojima se ručno može otvoriti/zatvoriti gas koji teče ka isparivaću. Na multiventilu se nalazi i pokazivač nivoa tečnog gasa, te ventil koji u slučaju loma odvodne cevi automatski zatvara rezervoar, te ventil koji ograničava punjenje rezervoara na 80 % zapremine. Sve ovo je na pogodan način smešteno u sistem za ventilaciju, da bi se sprečilo prodiranje gasa u putnički prostor.

";break; case 2: print "

Utakajući ventil, koji služi za utakanje gasa u rezervoar, nalazi se na zadnjem spoljnom delu vozila.

";break; case 3: print "

Rezervoarsluži za smeštaj gasa. Izrađen je od čeličnog lima debljine 3, 5 mm. Izrađuje se u dva oblika. Cilindrični i toroidalni.

";break; case 4: print "

Reduktor/isparivač- Radi se o uređaju u kojem dolazi do prelaska gasa iz tečnog u gasovito stanje sa posledičnim smanjenjem pritiska. Gas koji dotiče iz rezervoara dolazi u reduktor u tečnom stanju gde se konvertuje iz tečnog u gasovito stanje.

";break; case 5: print "

Elektroventil za gas služi za kontrolu protoka gasa od rezervoara do isparivača i u njemu se nalazi i filter za gas, koji se menja po potrebi.

";break; case 6: print "

Komutator je elektronski uređaj koji omogućava obavljanje funkcija promene vrste goriva, pokazuje nivo gasa te signalizira abnormalne situacije (manjak gasa, kvar, ponovna automatska komutacija na benzin itd.), kako putem LED lampica, tako i korišćenjem zvučnog signala. Modernog je dizajna i krajnje ograničenih dimenzija koje olakšavaju njegovu ugradnju na komandnoj tabli vozila.

";break; case 7: print "

ECU gas (Electronic Control Unit) - elektronska kontrolna jedinica.Radi se o operativnoj centrali koja kontroliše rad kompletnog sistema. Izrađena je u potpunosti od delova koji su samostalni i otporni, sto znači da je predodredjena da podnosi temperature i vibracije koje vladaju u prostoru za motor.

";break; case 8: print "

Injektori su namenjeni za doziranje gasa koji dolazi iz isparivača za pojedinačne cilindre. Njima upravlja ECU. Injektor je povezan na ulasku pomoću priključka na cev koja dolazi iz reduktora i na izlazu sa kalibriranom diznom ili odlivkom u zavisnosti od tipa injektora koji se koristi, na cijev koja je povezana sa usisnom granom, u blizini usisnog ventila. Dimenzije izlaznih dizni se biraju u skladu sa snagom motora.

";break; case 9: print "

Mešač: Montira se na vrh karburatora ili usisne grane.Namenjen je da reguliše odnos gasa i usisanog vazduha kako bi se u usisnoj grani obrazovala odgovarajuća mešavina.

";break; case 10: print "

Prekidač se smešta na instrument panel i služi za izbor goriva (benzin ili gas).

";break; case 11: print "

Isparivač ima dve funkcije: da smanji pritisak gasa i da taj isti gas prevede iz tečnog u gasovito stanje pre uvođenja u motor. Smanjenje pritiska se postiže sistemom membrana i opruga unutar isparivača a isparavanje gasa se postiže grejanjem pomoću rashladne tečnosti iz motora. Dakle, u motor se dovodi zagrejan gas pod niskim pritiskom (oko 0,8 bara) i na taj način se postiže idealna smesa za sagorevanje u motoru.

";break; case 12: print "

Lambda kontrol sistem: Koristeći podatke sa lambda sonde omoguća va brzu korekciju količine gasa kako bi se u svakom režimu rada motora obezbedila idealna mešavina gasa i vazduha.

";break; } ?>
Host i webdizajn: Webdizajn